Головна » Здорове життя » Жіноче здоров'я » Вагітність і пологи » Поведінкові реакції плода і функціональний стан фетоплацентарного комплексу при вагітності

Поведінкові реакції плода і функціональний стан фетоплацентарного комплексу при вагітності

В якостіпоказника функціонального стану фетоплацентарного комплексу доцільно визначати серцеву діяльність плода за допомогою ехографічного дослідження для виявлення частоти його серцебиття і характеру серцевого ритму. З цією метою проводятьпоперечне сканування грудної клітини плоду в масштабі реального часу, в режимі В /М з отриманням чотирьохкамерного зрізу серця на рівні передсердно-шлуночкових (атріовентрикулярна) клапанів.

При нормальному стані плода його серцебиття має ритмічнийхарактер, а частота ударів варіює в межах 110-160 уд /хв. Про наявність гіпоксії плода свідчать брадикардія або тахікардія, а також поодинокі або періодичні екстрасистоли.

Дихальні рухи плоду (ДДП) - один з факторів, що впливаютьна гемодинамічні процеси плода і плаценти, і їх оцінка дає важливу інформацію про ступінь вираженості ФПН. Визначають ДДП при поздовжньому і поперечному скануванні тулуба плода протягом 30 хв в масштабі реального часу, в режимі В /М за характером зміщення грудноїклітки і живота плода.

При вивченні ДДП оцінюють кількість і тривалість їх епізодів, а також частоту і форму дихальних рухів.

При нормальному стані плода, як правило, виявляють один або більшу кількість епізодів ДДП тривалістю 60 сабо більше. При цьому ДДП мають нормальну форму, а їх частота становить 40-65 за 1 хв.

Зниження частоти ДДП, укорочення їх епізодів, наявність патологічних форм - утруднених вдихів типу gasps (з низькою частотою й амплітудою) або відсутність ДДП вказують на порушеннястану плода. Найбільш несприятливим прогностичним ознакою є поява ДДП типу gasps на тлі тривалого апное. Зміна ДДП є чутливим індикатором порушення гомеостазу плода, так як система регуляції цієї функції тісно взаємопов'язана ззміною газового складу крові.

Зниження активності ДДП не тільки є ознакою гіпоксії, але і свідчить про пошкодження центральної нервової системи плода і її незрілості.

Активація ДДП можлива як компенсаторна реакція на наростаючугіпоксію, у міру прогресування якої активація змінюється пригніченням ДЦП.

Рухову активність плоду (ДАП) оцінюють на підставі визначення кількості її епізодів і характеру рухів тулубом і кінцівками. Крім реєстрації цихпоказників, необхідно враховувати таке явище, як безладна підвищена рухова активність плода, яка є одним з важливих ознак порушення його стану.

Нормальним вважають наявність 3 або більшої кількості епізодів ротаційних рухівтулубом одночасно з кінцівками (генералізовані руху) за 30 хв спостереження. До ознак порушення стану плода відносять безладну ДАП, зменшення кількості епізодів ДАП або її відсутність, а також наявність тільки ізольованих рухів кінцівками -негенералізованних рухів.

Тонус плода служить важливим діагностичним показником стану фетоплацентарного комплексу, в зв'язку з тим що центр регуляції цієї функції плода дозріває раніше за всіх інших, а його порушення є одним зознак декомпенсації фетоплацентарної системи.

Тонус плода розцінюють як його здатність при фізіологічному стані в процесі руху розгинати кінцівки та /або хребет з наступним повним поверненням у вихідне положення згинання.

Якщо впроцесі руху плода відбувається розгинання кінцівок і хребта з неповним поверненням у вихідне положення згинання або визначається розігнути положення кінцівок та /або хребта плода за 30 хв спостереження, то такий стан розцінюють якпатологічне.

Зниження тонусу плода свідчить про виражену гіпоксії і є вкрай несприятливим прогностичним ознакою. У переважній більшості таких випадків відзначаються висока перинатальна захворюваність і смертність.

Одним зосновних чинників функціонування системи мати - плацента - плід є тісний взаємозв'язок між МПК і станом плода. Порушення функцій плаценти при ФПН часто супроводжується гіпоксією і ЗВП плода.

Грунтуючись на сучасних уявленнях про ехографічноїоцінці функціонального стану фетоплацентарного комплексу доцільне застосування бальної шкали цієї оцінки.

Дану шкалу використовують для визначення функціонального стану фетоплацентарного комплексу, а також виявлення патологічного процесу,протікає на тлі вже сформувалася плаценти, - вторинної хронічної ФПН. Оцінка тяжкості ФПН заснована на визначенні ступеня вираженості компенсаторних можливостей фетоплацентарного комплексу.

Шкала не орієнтована на виявлення гострої ФПН, якамає специфічні ознаки залежно від її етіології.

Перераховані в шкалі показники оцінюють протягом 30 хв спостереження.

Використання даної шкали грунтується на тому, що стан фетоплацентарного комплексу оцінюють за наведеними вищепоказниками, для яких характерні певні нормальні і патологічні ознаки.

Кожен з показників оцінюють за балами від 5 до 0 в залежності від ступеня порушення стану фетоплацентарного комплексу. При аналізі кожного досліджуваного показника виходятьз принципу «наявності домінуючого ознаки». Домінуючим ознакою вважається той, який відповідає найбільш вираженого патологічної зміни даного показника (найменший бал). При вивченні всіх показників шкали розраховують підсумковий індекс.Отримані бали підсумовують. езультат ділять на 7 і при необхідності округлюють до цілого числа. Підсумковий індекс свідчить про наявність ознак різного ступеня вираженості ФПН на момент дослідження.

Підсумковий індекс 5 балів свідчить провідсутності ознак ФПН, 4 бали - Про наявність ознак компенсованій форми ФПН , 3 бали - Субкомпенсированной, 2 бали і менше - про наявність декомпенсованої форми ФПН.

Отримане висновок не єдіагнозом. Воно свідчить про те, що виявлені ехографічні ознаки, характерні для ФПН тій чи іншій мірі вираженості.

Для підтвердження наявності підозрюваної форми ФПН потрібне додаткове комплексне обстеження.

Кожен знаведених у шкалі показників має своє певне діагностичне значення, і всі вони тісно пов'язані між собою. Виняток-яких показників з процедури діагностики може спричинити за собою недооцінку істинного стану фетоплацентарного комплексу таотримання помилкового результату.

Порушення досліджуваних показників, що виникли внаслідок наростаючих морфофункціональних змін в системі мати - плацента - плід при ФПН, формуються протягом певного часу і різним чином.

Найбільшнесприятливими патологічними ознаками при ФПН і вказують на високий ризик ускладненого перебігу раннього неонатального періоду є:

 • ЗВП плода (особливо по симетричному типу);
 • тахікардія, брадикардія, зміна серцевого ритму;
 • порушення форми дихальних рухів, укорочення їх епізодів або їх відсутність;
 • пригнічення рухової активності у вигляді негенералізованних рухів, укорочення їх епізодів або відсутність ДАП;
 • зниження тонусу плода;
 • невідповідність ступенязрілості плаценти гестационному терміну і зміна її товщини;
 • аномальне кількість навколоплідних вод (особливо маловоддя).
 • позов виникнення ураження ЦНС у новонароджених в ранньому неонатальному періоді значно підвищується при наявностіехографічних ознак субкомпенсированной форми ФПН і відповідно зростає при збільшенні патологічного процесу, що пов'язано з виснаженням захисно-пристосувальних механізмів системи мати - плацента - плід.

  озвиток важкої форми ураження ЦНС уновонароджених в переважній кількості спостережень, як правило, передують ехографічні ознаки декомпенсованої форми ФПН.

  Визначення функціонального стану фетоплацентарного комплексу за допомогою ехографічного дослідження можливо з 25-26-го тижня вагітності. До цього терміну вагітності відбувається дозрівання основних регуляторних механізмів плода, а також становлення періодів активності та спокою.

  ДАП має особливості залежно від терміну дослідження, про що свідчить більш виражена активність в 24-28 тижнів вагітності.

  При оцінці функціональної активності стану фетоплацентарного комплексу необхідно дотримуватися ряду умов для зведення до мінімуму можливості отримання хибних результатів.

  Для об'єктивності оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу слід враховувати чергування періодів активності та спокою плода. Зі збільшенням терміну вагітності (в III триместрі) періоди спокою плода подовжуються до 40-60 хв. У міру поглиблення сну посилюється пригнічення перерахованих показників. У зв'язку з цим необхідно також враховувати і час доби для проведення дослідження. Найбільш доцільним вважають проміжок від 10 до 13 ч. З цих же причин тривалість дослідження повинна становити не менше 30 хв.

  Гнітюче дію на ЦНС плода надає прийом вагітної снодійних засобів, транквілізаторів, антигістамінних, наркотичних препаратів, що призводить до недооцінки досліджуваних показників. Стимуляторами ЦНС плода є інфузія глюкози і харчова гіперглікемія, які сприяють завищення оцінки показників і маскують справжню картину страждання плода.

  При динамічному контролі за станом фетоплацентарного комплексу та інтерпретації отриманих даних слід пам'ятати про те, що оцінка ряду параметрів може певним чином змінюватися як в позитивну, так і в негативну сторону.

  Як правило, це відноситься до тих показників, які в першу чергу відображають стан фетоплацентарного комплексу на момент дослідження (серцева діяльність, дихальні рухи, рухова активність і тонус плода).

  Необхідно визначати, яким чином змінюється оцінка кожного досліджуваного показника і за рахунок яких ознак змінюється загальна оцінка.

  При недотриманні цього правила можна пропустити погіршення фетометріческіх показників, порушення структури плаценти і обсягу навколоплідних вод.

  езультати ехографічної діагностики необхідно зіставляти з клінічною картиною, а також з даними інших досліджень.

  © При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове