Головна » Список хвороб та перелік захворювань » Глибоке різцевого перекриття, глибокий прикус, глибокий травмує прикус - cимптоми хвороби, профілактика і лікування, причини захворювання, діагностіка

Глибоке різцевого перекриття, глибокий прикус, глибокий травмує прикус - cимптоми хвороби, профілактика і лікування, причини захворювання, діагностіка

Що таке Глибоке різцевого перекриття, глибокий прикус, глибокий травмує прикус -

Поняття, загальна характеристика та класифікації. До даної групивідносяться аномалії, що представляють відхилення по відношенню до горизонтальної (оклюзійної) площині. Оклюзійна площина проходить через мезіальнощечние горбки перших моляров, щічні горбків другого премолярів і перпендикулярна сагітальній і фронтальнійплощинах.

Для цих різновидів зубощелепних аномалій загальним, але не визначальною ознакою, є більша, ніж в нормі величина перекриття нижніх передніх зубів верхніми. При ортогнатіческій прикусі найбільш визнаним є визначення, що«Перекриття нижніх передніх зубів верхніми має бути до 1/3 висоти коронки». За даними Щербакова, ця величина складає в середньому 27 ± 01 мм.

При наявності перекриття більше вказаної величини критерієм відмінності названих аномалій є локалізаціяконтакту ріжучих країв нижніх різців з верхніми: якщо ріжучий край нижнього зуба контактує з піднебінним зубним горбком верхнього (tuperculum dentale), тобто є режущебугорковий контакт, то можна говорити про. глибокому або надмірному різцевого перекритті. Останнєбагато клініцистів розглядають як перехідну форму від ортогнатіческій прикусу до глибокого.

При наявності глибокого різцевого перекриття, але при відсутності режуще бугоркового контакту, аномалія називається глибоким прикусом. ежущій крайнижніх різців може при цьому контактувати з какойто будь-якою точкою верхніх різців в області шийки, але за межами зубного горбка. Якщо ж виникає контакт ріжучих країв нижніх різців з м'якими тканинами неба або ясна, то такий прикус називається глибокимтравмуючим. Слід зазначити, що при відповідних умовах, а саме при зниженні межальвеолярной висоти по какойлібо причини (патологічна стираемость бічних зубів, їх видалення та ін), глибоке різцевого перекриття може перейти в глибокий прикус, аостанній, в свою чергу в глибокий травмує.

В.Н. Трезубов виділяє ще надмірне горизонтальне різцевого перекриття передніх зубів, під яким розуміється сагітальній межрезцово невідповідність, що перевищує вестібулооральном діаметр коронкинижнього різця, але при збереженні режуще бугоркового контакту. У нормі сагітальній межрезцово відстань, тобто між вестибулярної поверхнею нижніх різців і піднебінної поверхнею верхніх становить 26 ± 009 мм, або іншими словами верхні різці відстоять кпереди віднижніх на товщину ріжучого краю.

Глибокий прикус є однією з найпоширеніших зубощелепних аномалій в різних вікових періодах, тобто в період молочних, змінних та постійних зубів. Популяційна частота його коливається від 9% до 51%. Такусуперечливість можна пояснити відсутністю єдиної класифікації, неоднозначним визначенням поняття. Зокрема, не всі клініцисти поділяють глибоке різцевого перекриття і глибокий прикус, об'єднуючи їх в одну аномалію, що безсумнівно призводить до гіпердіагностики.Деякі автори взагалі заперечують глибокий прикус як самостійну нозологічну форму, вважаючи його лише симптомом іншого аномалії і замінюючи термін «глибокий прикус» загальним поняттям «глибоке різцевого перекриття».

З метою уточнення популяційноїчастоти названих аномалій нами проведено обстеження серед безвиборочного контингенту людей 12 вікових груп. Порівняльний аналіз цифрових даних по цих групах показав, що всередині кожної з них ці частоти коварііруют один з одним в тому сенсі, що збільшенняоднієї частоти може відбуватися за рахунок зменшення іншої частоти або навпаки. Так, здається збільшення частот ортогнатіческій прикусу у віці старше 18 років може відбуватися, в основному, за рахунок зниження частот глибокого прикусу і глибокого різцевого перекриття.Динаміку цих показників завжди необхідно розглядати в сукупності при оглядовому дослідженні (в даному випадку мається на увазі огляд результатів дослідження за допомогою гістограм з відповідними довірчими інтервалами).

Як видно зподальшого аналізу, підвищення частот ортогнатіческій прикусу у віці 30 років і старше супроводжується зниженням частот глибокого різцевого перекриття в цих же вікових групах і, частково, зниженням частоти глибокого прикусу. Це зниження частот двох останніхгруп в популяції, очевидно, обумовлено видаленням зубів, в тому числі різців, пов'язаних з їх патологією, наявністю нефіксованого прикусу та ін, тобто коли важко визначити характер змикання.

Аналіз частоти глибоких форм прикусу у чоловіків і жінок різнихвікових груп, із застосуванням статистичних методів дозволив зробити висновок, що вікові та відмінності між статями не достовірні і це дає право представити частоту глибокого прикусу в цілому в популяції.

Запропоновано безліч класифікацій глибокогоприкусу, в основу яких покладені різні принципи. Часто дослідники одним і тим же різновидам аномалії дають різні назви. Не всі враховують, що глибокий прикус може бути самостійною аномалією, або поєднуватися, найчастіше з верхньою прогнатия (IIклас, дистальний прикус). Наприклад, в німецькій літературі, поняття «Deckpip» і «Kieferpip» блокуючу різцевого перекриття, а по Д.А. Калвелісу ця ж форма називається перекриває глибоким прикусом. Або «Dachpip» (синонім прогнатия), а по Д.А.Калвелісу - дахоподібною перекриваєприкус.

На думку деяких авторів (Korkhaus), який перекриває прикус не є ізольованою аномалією, а відображає риси будови лицьового черепа (надмірне сагітальній розвиток середньої частини обличчя, тіла верхньої щелепи, який виступає носової профіль). A.M. Schwarzвисловлює прямо протилежну думку, що перекриває прикус не пов'язаний з формою черепа, а може бути самостійним спадковим ознакою при найрізноманітніших типах черепів. Однак, на думку H.Taatz, це не можна узагальнювати, тому що при наявності глибокого прикусувже в період молочних зубів відзначаються характерні ознаки типового будови середньої частини обличчя.

За даними Korkhaus, 80% дітей з глибоким прикусом різного ступеня вираженості в періоді постійних зубів, вже мали його в молочному прикусі. Дослідження цьогоавтора, а також A. Kantorowicz, Л.В. ІльінойМаркосян показали, що за період змінних зубів у одних дітей глибокий прикус зникає, а в інших залишається або виникає заново. У період становлення прикусу навіть найлегше відхилення від норми, характерне для надмірногорізцевого перекриття, якщо його не усунути в молочному і змінному прикусі, посилюється в постійному.

А.С. Щербаков систематизував дані клінічних та додаткових методів обстеження по різним формам глибокого прикусу і запропонував робочукласифікацію:

 • Первинний глибокий прикус, який може бути самостійною формою, що виникає в процесі розвитку лицевого скелета та зубних рядів це найчастіше глибокий блокуючий прикус, який називається так тому, що через стрімкого аборетрузіонного положення зубів обмежені або практично неможливі інші рухи, крім шарнірних (откриваніезакриваніе рота); або як синдром какойлібо інший аномалії і в цьому випадку клінічні прояви глибокого прикусу залежатимуть від виду цієї аномалії(Найчастіше прогнати); первинний прикус, в свою чергу, підрозділяється на дві підгрупи:
 • зубоальвеолярного форма
 • скелетний глибокий прикус
 • Вторинний глибокий прикус розвивається як наслідок захворювань зубощелепної системи:часткова втрата зубів, патологічна стираемость, пародонтит і пародонтоз, або поєднання цих факторів; іншими словами, цю форму глибокого прикусу слід віднести до деформацій, в той час як первинний є аномалією.

 • Що провокує Глибокерізцевого перекриття, глибокий прикус, глибокий травмує прикус:

  Глибокий прикус вважають дітищем нашого часу, оскільки на копалин черепах ця аномалія не виявлена ??(Щербаков А.С, Трезубов В.М. та співавт.). Виникнення глибокого прикусунерідко пов'язують з редукцією гілки нижньої щелепи і підвищенням тонусу скроневої м'язи. Серед причин, що викликають аномалію, називають спадковість, особливо щодо блокуючого глибокого прикусу.

  З питання спадковості слід зазначити, що всіхвороби людини так чи інакше пов'язані з геномом. Їх можна розділити на 2 групи, перша з яких об'єднує спадкові хвороби, зумовлені структурними порушеннями (мутацією) патологічного гена, що передається від батьків потомству. Другу групу (92-95%) всіххвороб становлять мультифакторні, що розвиваються внаслідок порушення функціональної активності генів (Сильвестров В.П.).

  озвиток організму результат спільного впливу багатьох чинників. Фенотип індивідуума (зовнішні прояви) залежить не тільки відгенотипу, але і від факторів зовнішнього середовища, в якому розвивається даний індивідуум. Протягом всього життя відбувається взаємодія цих двох груп чинників. Вони, в кінцевому рахунку, і визначають біологію організму. Знання соотносительного впливу цих факторів дозволитьвизначити діапазон їх реалізації та встановити оптимальні тимчасові параметри і структуру лікувальних і профілактичних заходів аномалій.

  Різноманіття клінічних проявів глибокого прикусу значно ускладнює його генеалогічний аналіз.Тому необхідно вибирати найбільш інформативний ознака. Для здійснення цього слід проаналізувати характер розподілу частот не тільки глибокого прикусу, а й ортогнатіческій, прямого і відкритого прикусу, а також величину різцевого перекриття або йоговідсутності в популяції і сім'ях (вивчення родоводів).

  Загальновідомо, що при ортогнатіческій прикусі величина різцевого перекриття не повинна перевищувати 1/3 висоти коронки і в середньому становить 27 ± 01 мм. Відхилення в ту або іншу сторону слідрозглядати як перехід до глибокого або відкритого прикусу.

  При дослідженні величини різцевого перекриття використовували шкалу, що показує положення передніх зубів обох щелеп відносно один одного у вертикальному напрямку. При цьому за нульовуточку відліку приймався не ортогнатіческій, а прямий прикус. Величину вертикальної щілини або глибину різцевого перекриття висловлювали в міліметрах зі знаком (-) або (+) відповідно. Такий варіант відліку був обраний для зручності і не мав істотного значення длярезультатів клінікогенетіческого аналізу.

  Проведене нами клінікогенетіческое дослідження, що складається з популяційного (3519 осіб) та аналізу 63 родоводів, дає підставу говорити не про якомусь певному типі успадкування глибокого прикусу, а прокумулятивному спільній дії генетичних і середовищних факторів, тобто про мультифакторної природу захворювання. Згідно з останньою, вертикальне взаємовідношення передніх зубів в значній мірі детерміновано генетично. При досягненні ж певногопорогового значення у дії спадкових факторів, що клінічно проявляється у вигляді глибокого різцевого перекриття, головну роль у розвитку глибокого прикусу починають грати середовищні причини, які можуть посилювати їх ефект або послаблювати. Тому у індивідів зпевним поєднанням спадкових особливостей глибокий прикус виникає раніше, частіше і при меншому їх впливі.

  Іншими словами, глибоке різцевого перекриття і прикус є середовищні варіантами генетично однієї і тієї ж його форми. З цьоговипливає, що прояв фактора спадковості не є неминучим, а лише підкреслює важливість і необхідність проведення цілеспрямованої, своєчасної профілактики у дітей груп ризику.

  Середовищні причинні фактори розвитку глибокого прикусурізноманітні: затримка прорізування постійних передніх зубів або ретенція жувальних, порушення послідовності прорізування, раннє руйнування коронкової частини молочних або постійних бічних зубів, або їх видалення. Скорочення коронок зубів нижньої щелепи побудь-якої причини в змінному прикусі веде до встановлення перших постійних моляров нижче оклюзійної площини. В результаті цього альвеолярний відросток в бічних відділах залишається недорозвиненим, так як всі наступні жувальні зуби встановлюються за рівнем перших.

  Крім того, при передчасному видаленні постійних зубів, особливо перших моляров нижньої щелепи, глибокий прикус утворюється у зв'язку з переміщенням інших зубів в сторону дефекту і дистальним зсувом зубного ряду. При цьому відсутній контакт міжпередніми зубами і альвеолярні відростки у фронтальному відділі мають можливість безперешкодного зростання, до контакту зі слизовою оболонкою.

  Всілякі шкідливі звички типу прикушення нижньої губи, порушення ковтання, дихання також грають роль впатогенезі глибокого прикусу. Багато дослідників надають значення порушення функції жувальних м'язів, їх координації, наприклад переважанню скроневої м'язи над м'язами, що висувають нижню щелепу. Підвищення тонусу м'язів, що піднімають нижню щелепу, в період їїактивного росту, затримує розвиток в бічних ділянках.

  Необхідно відзначити, що в клініці рідко зустрічаються ізольовані форми аномалій розвитку зубів або щелеп, з проявом какоголібо одного симптому. Найчастіше спостерігаються всілякікомбіновані складні аномалії з проявом декількох симптомів: порушення прикусу (в сагітальній, трансверзальном, вертикальному напрямках), деформація зубних рядів у різних ділянках, неправильні положення і форма зубів. Причини, що викликають розвиток верхньоїпрогнати (рідше нижньої прогнати, тобто прогенії) призводять у більшості випадків і до розвитку глибокого прикусу.

  Окремі автори пов'язують розвиток глибокого прикусу з порушеннями всього опорно рухового апарату, вважаючи, що порушення постави тасколіоз у грудному відділі хребта сприяють превалюванню горизонтального типу зростання, а отже розвитку дистального прикусу з глибоким різцьовим перекриттям. A. pjork, T. Rakosi пов'язують розвиток вертикальних аномалій з обертанням нижньої щелепи в передньозадньому напрямку в залежності від зростання виростків. Глибокий прикус, на їхню думку, утворюється при вертикально передньому напрямку зростання, коли нижня щелепа обертається вперед, зі зменшенням передньої висоти особи і збільшенням задній.


  Патогенез (щовідбувається?) під час Глибокого різцевого перекриття, глибокого прикусу, глибокого травмуючого прикусу:

  В патогенезі зубоальвеолярного форми глибокого прикусу має значення анатомічна будова і стрімке (круте) становище передніх зубів. Якщопіднебінні зубні горбки (tuperculum dentale) відсутні або розташовуються високо, в приясенній частини верхніх зубів, або на місці їх є невелика увігнутість, то це призводить до зісковзуванню нижніх зубів та розвитку надмірного перекриття.

  Патологічнасутність глибокого прикусу з позиції біомеханіки жування полягає в тому, що виникає різкий дисбаланс функціональних сил, особливо при передній оклюзії. Пародонт передніх зубів або сприймає неприродні (за їх величиною і напрямком) функціональні сили, абознаходиться в стані гіпофункціонірованія при контакті нижніх зубів зі слизовою оболонкою неба. В обох випадках порушується природний баланс сил і виникає стійка перевантаження одних зубів і недовантаження інших, що призводить до розладу трофіки пародонта.


  Симптоми Глибокого різцевого перекриття, глибокого прикусу, глибокого травмуючого прикусу:

  Клініка глибокого прикусу

  Кожна форма глибокого прикусу має свої відмінні риси. Найчастіше глибокийприкус характеризується типовою конфігурацією особи, зменшенням його нижньої третини, як ніби «ніс наближається до підборіддя» (не при всіх формах), майже завжди супроводжується опуклою, «вивернутою» нижньою губою, скошеним кзади підборіддям. Носогубні і підборіддяскладки різко виражені, м'які тканини щік і приротовой області при змиканні щелеп випинаються. Нерідко може бути сплощення зубного ряду і скупченість в передньому відділі, протрузія верхніх передніх зубів і ретрузіі нижніх, або їх оральний нахил на обох щелепах. Приглибокому прикусі зубний ряд нижньої щелепи має характерну «випукловогнутую форму».

  Функціональні порушення виражаються насамперед у тому, що при глибокому прикусі переважають шарнірні жувальні руху, тобто нижня щелепа може зміщуватися, восновному, по відношенню до горизонтальної площини (відкривання закривання рота). Це пов'язано з блокуванням нижньої щелепи, а також з тим, що у дітей при глибокому прикусі є більш глибока суглобова ямка, крутий подовжений суглобової горбок і витягнута форманижнечелюстной головки. Все це веде, в свою чергу до неправильного розвитку та формування вісочноніжнечелюстного суглоба, жувальних і мімічних м'язів, затримує ріст нижньої щелепи.

  Одним з додаткових діагностичних ознак може бутивеличина кута, утвореного франкфуртської горизонталлю (FH) і площиною змикання зубів. При ортогнатіческій прикусі його величина ~ 69 °, а вертикальна гіпертрофія альвеолярного відростка в передньому відділі верхньої щелепи (що характерно для глибокого прикусу) змінює цеспіввідношення, збільшуючи кут іноді до 30 °.

  Відкушування їжі при глибокому прикусі частіше відбувається бічними зубами, так як для встановлення передній оклюзії нижня щелепа повинна бути дуже низько опущена, що незручно для дитини. При розмові у пацієнтівз глибоким прикусом практично не утворюється проміжку між зубними рядами і слова вимовляються ніби «крізь» зуби. Дослідження артикуляції приголосних звуків у пацієнтів з глибоким прикусом показали її порушення.

  Це підтверджується також данимимастікаціографіі. На малюнку представлений характер рухів нижньої щелепи при жуванні ядра горіха до і після лікування глибокого прикусу: у міру наближення до кінця жувального періоду петлі змикання поступово збільшують ступінчастість і хвилеподібні підйомипосередині і одна петля з різко вираженою сходинкою. Через 6 місяців після лікування накусочной платівкою розмір ступінчастості значно знизився, а петлі змикання з хвилеподібним підйомом по середині зникли. Такий хід кривих вказує на те, що за півроку лікуваннязначно змінився характер рефлекторних рухів нижньої щелепи. В результаті різкого зменшення ступеня різцевого перекриття бічні рухи нижньої щелепи стали відбуватися без значного опускання її вниз.

  При глибокому прикусі зуби, якправило, відчувають функціональну перевантаження, особливо передні. За даними Х. А. Каламкарова поразка пародонта спостерігається у 46% дітей з глибоким прикусом. Людей з глибоким прикусом можна віднести до групи ризику щодо розвитку захворювань пародонту. При аналізітаблиці видно, що якщо при ортогнатіческій прикусі у пробандів 15-18 років захворювання пародонту мали місце у 372 ± 30%, то при глибоких формах прикусу у 830 ± 38%. У віці 30 років ця різниця значно зменшується, складаючи відповідно 888 ± 23 і 992 ± 12%.

  Однак,виявлені закономірності динаміки запального процесу знаходять підтвердження і при обстеженні більш дорослого контингенту, коли прогресивно зменшується частота поверхневих уражень пародонту (гінгівіт) і наростають деструктивні явища: від 4%пародонтиту у віці 18-20 років до 90% серед осіб 35-50 років.

  Характерно зниження ефективності жування, про що побічно свідчать дані окклюдографіі. Для всіх форм глибокого прикусу характерно зменшення індексу окклюдограмми. Меншу величину індексуможна пояснити значною інконгруентностью оклюзійних поверхонь зубних рядів, особливо при передній оклюзії. Як приклад можна привести ілюстрації та виписку з історії хвороби пацієнтки Е., 19 років, діагноз глибокий травмує прикус, ускладненийхронічним генералізованим пародонтитом середнього ступеня.

  Для постановки діагнозу та складання плану лікування проведено вивчення діагностичних моделей і ортопантомограма щелеп: глибокий травмує прикус, ускладнений хронічнимгенералізованим народонтітом середнього ступеня тяжкості, частковою втратою зубів на нижній щелепі (дефект III класу, I підкласу по Кеннеді), сунраокклюзіей 31 зуба, деформацією оклюзійних поверхонь зубних рядов.План лікування:

 • нрішліфовиваніе зубів,
 • нротівовосналітельное лікування ясен,
 • шинування нижніх передніх зубів 434241313233 незнімної конструкцією,
 • перебудова міостатіческого рефлексу за допомогою пластмасової капи,
 • заміщення дефектів нижнього зубногоряду мостовидні протезами і одночасним підвищенням межальвеолярной висоти з метою виправлення глибокого травмуючого прикусу.
 • Курация і диспансерне спостереження тривають.

  Первинний глибокий прикус (зубоал'веолярная форма), як правило, не має виражених особових ознак, висота нижньої третини обличчя не змінена, може бути лише незначне поглиблення підборіддя складки. Аномалія характеризується морфологічними порушеннями в межах зубного ряду і альвеолярного відростка:прямовисне положення передніх зубів, їх інфраокклюзія на верхній щелепі і супраокклюзія на нижній щелепі, змикання бокових зубів по 1 класу Е.Енгля. Нерідко є звуження зубних рядів і сплощення їх переднього відділу. На профільної телерентгенограмм лицьового скелетаможна констатувати збільшення межрезцово кута, зменшення кутів нахилу різців до основи відповідної щелепи.

  Первинний скелетний глибокий прикус характеризується патологічними змінами не тільки в області зубного ряду іальвеолярного відростка, але також і базальної частини щелеп. Поряд з вищенаведеними симптомами, характерно також переважання ширини обличчя над довжиною через зменшення його нижньої третини, різко виражені подбородочная і носогубні складки; нижнечелюстной кутнаближається до прямого, добре розвинені скронева і власне жувальна м'язи.

  Встановлено тісний негативний зв'язок величини різцевого перекриття з шириною нижнього зубного ряду в області премолярів. Звуження зубного ряду в цій галузі викликаєзбільшення перекриття. Бічні зуби змикаються аналогічно ортогнатіческій прикусу, якщо глибокий прикус не поєднується з прогнатия або прогенії Таку форму глибокого прикусу можна визначити тільки при змиканні зубних рядів, так як при спокої надмірне різцевогоперекриття зникає, і визначається значне вільне межокклюзіонного відстань.

  При рентгеноцефалометріческом аналізі у пацієнтів з первинним скелетним глибоким прикусом зазначається:

 • правильне розташування щелеп по відношенню дооснови черепа,
 • прямовисне положення передніх зубів, часто в стані ретрузіі,
 • зменшення міжщелепного кута і передньої лицевої висоти,
 • збільшення межрезцово кута,
 • може бути збільшення висоти гілки нижньоїщелепи і її тенденція до переднього росту, з ротацією вгору і вперед.
 • Слід зазначити, що якщо кут між верхньощелепної і нижнечелюстной площинами зменшений, то є тенденція до скелетному глибокому прикусу (тобто щелепні співвідношенняприпускають глибоке перекриття, незалежно від того, існує воно чи ні).

  Іноді зустрічається різновид глибокого скелетного прикусу, при якій лицьова висота не зменшена, а навпаки збільшена і при профільному огляді характерновідсутність ознак аномалії. Змикання зубних рядів по нейтральному типу, з стрімких становищем передніх зубів, інфраокклюзія верхніх і нижніх супраокклюзія, але вільне межокклюзіонного простір при цій формі мінімальне і становить 02 мм. Відсутнянедорозвинення альвеолярного відростка в бічних відділах. З рентгеноцефалометріческіх ознак можна відзначити більш прямовисне положення базальної частини щелеп і оклюзійної площині щодо підстави черепа, збільшення нижньощелепного, міжщелепного імежрезцово кутів.

  Для пацієнтів з деформаціями (Вторинний глибокий прикус) характерно глибоке або глибоке травмуючий змикання передніх зубів на тлі зменшення міжальвеолярні відстані і нижньої третини обличчя, тому його відносять докатегорії сііжающегося прикусу. Він може розвинутися при двосторонніх кінцевих або великих включених дефектах зубного ряду, або за рахунок дистального зсуву нижньої щелепи. При цьому аномалія, як правило, поєднується з артропатиями і парестезіями слизовоїоболонки порожнини рота і мови. Глибина різцевого перекриття може коливатися в межах 4-12 мм. У решти зубів внаслідок їх функціонального перевантаження відбувається стирання або переміщення. Останнє може відбуватися і при системних захворюваннях пародонта врезультаті вторинної травматичної оклюзії.

  При вторинному глибокому прикусі може бути також надмірне перекриття, з різким зменшенням міжальвеолярні відстані, але без зміни висоти нижньої третини обличчя. Така клінічна картина спостерігається, якщоглибокий прикус розвивається на тлі генералізованої патологічної стираемости компенсованій форми. Висота нижньої третини обличчя залишається при цьому незмінною внаслідок вакатная гіпертрофії альвеолярних відростків.


  Лікування Глибокого різцевогоперекриття, глибокого прикусу, глибокого травмуючого прикусу:

  Лікування глибокого прикусу

  Тактика лікування залежить від форми глибокого прикусу, але основні завдання полягають в наступному:

 • сприятизубоальвеолярного подовженню в бічних ділянках нижньої щелепи, стимулювати прорізування жувальних зубів шляхом їх роз'єднання,
 • створити дистальний нахил бокових зубів,
 • усунення (інтрузія) вже наявного зубоальвеолярного подовження впередньому відділі або затримка прорізування передніх зубів,
 • при ретрузіі передніх зубів створити їх вестибулярний нахил,
 • при сагиттальном невідповідність зубних рядів корекція прогнати (частіше) і прогенії.
 • Лікування проводятьрізними способами і методами з урахуванням патогенезу клінічної форми аномалії, вікового періоду (молочний, змінний, постійний прикус). В період молочного і раннього змінного прикусу необхідно нормалізувати носове дихання, усунути наявні шкідливі звички,проводити міогімнастіку. Можна також порекомендувати нижченаведені вправи:

 • нижню щелепу повільно висувати вперед до тих пір, поки ріжучі краї нижніх різців не встановляться попереду верхніх; в такому положенні утримувати 10 сек., потім повільновстановити у вихідне положення;
 • на дерев'яну паличку надягають гумову трубку і прокладають між передніми зубами, які стискають і розтискають. Враховуючи, що глибокий прикус часто поєднується з дистальним, можна приєднати вправи звідповідного комплексу.
 • При дефектах молочних зубів їх своєчасне усунення шляхом пломбування або протезування вкладками, при передчасному видаленні молочних або постійних зубів - протезування відповідними конструкціями абозастосування апаратів, які сприяють збереженню місця для прорізуються пізніше зубів.

  Для усунення глибокого прикусу при нейтральному співвідношенні зубних рядів (I кл. По Е.Енглю) застосовують пластинки з накусочной майданчиком. Автори вважають за необхіднепідкреслити, що не з похилою площиною, а саме з накусочной майданчиком, так як при цьому не потрібно переміщення нижньої щелепи вперед, а тільки вертикальна перебудова прикусу. Для запобігання зсуву нижньої щелепи вперед або в сторону накусочной майданчиккраще робити не гладкою, а з відбитками зубів антагоністів. Найоптимальнішим способом фіксації знімного апарату є кламмер Adams або A. Schwarz, які виготовляються з дроту діаметром в 08 мм.

  Дія цих апаратів проявляється при накусиваніінижніми передніми зубами в збільшенні навантаження на них, внаслідок чого перебудовується кісткова тканина щелеп і відбувається зубоальвеолярное вкорочення в цій ділянці. Бічні ж зуби при цьому разобщаются і відбувається їх зубоальвеолярное подовження (екструзія),внаслідок того, що по всій периодонтальної поверхні лунок здійснюється нашарування (аппозиція) кісткової тканини. Тому співвідношення всередині - і внеальвеолярних частин бічних зубів суттєво не змінюється, так як зуби не висуваються, а ростуть разом зальвеолярним відростком назустріч один одному на обох щелепах. Однак, частіше потрібно переміщення тільки нижніх зубів. Накусочной платівкою необхідно користуватися постійно, і продовжувати це, щоб уникнути рецидиву, навіть при відновленні нормальних вертикальнихрозмірів нижньої третини обличчя.

  Вертикальне переміщення зубів можливо за рахунок межчелюстной тяги, ричагообразного впливу дуг, потенційної сили самої дуги NiTi, що компенсують вигинів. У змінному прикусі для переміщення зубів може бути використанаютіліті дуга, прямокутна, діаметром 040 х 040 мм, в брекетах з пазом 045 мм (018 дюйма). Але при її застосуванні слід дотримуватися великої обережності і ретельний контроль.

  Про фактори ризику та необхідності контролювати величину силового впливу пише Г.Б.Оспанова, обговорюючи проблему резорбції коренів при вертикальному переміщенні зубів, зокрема за допомогою інтрузіонной ютілітідугі. Так як в якості опори використовується тільки перший моляр, то треба стежити, щоб не було його значною екструзії. За рахунок значноїдовжини дуги відбувається розсіювання навантаження і первісна сила інтрузії слабка, але активація її при розміщенні в брекетах збільшує силовий вплив на різці, зокрема в напрямку їх вестибулярного нахилу. Уникнути цього можна, додатково створившиоральний торк на різцях, але це збільшить екструзію моляров. Якщо ж загнути ютілітідугу за дистальний кінець трубки на молярах, то можливо їх мезиально зсув, що також небажано. Тому краще дочекатися становлення постійного прикусу і тоді застосуватиінтрузіонние дуги. Для повного оптимального контролю передніх і бічних сегментів можна рекомендувати застосування сегментарних дуг по purstone.

  При ретрузіі або скупченості передніх зубів необхідно спочатку усунути ці порушення, а потім приступатибезпосередньо до терапії глибокого прикусу. Аньши, та й зараз ще для цієї мети застосовують знімні апарати з протрагірующімі пружинами. В даний час, якщо планується застосування функціонально діючих апаратів у таких пацієнтів, і не можна відразу переміститищелепу в положення констр-ктівной прикусу, слід попередньо виправити зубний ряд за допомогою брекет систем. Накусочной пластинка при цьому не заважає фіксації брекетів на нижні різці.

  Можна спочатку застосувати круглу дротяну дугу для зміниторки передніх зубів або термоактівіруемие нікельтітановие дуги, а після них прямокутні сталеві з діаметром 045 х 045 мм. До кінця другого місяця зубні ряди зазвичай вирівнюються. Спільно з цими дугами, якщо глибокий прикус поєднується з прогнатия або прогенії,можна застосувати відповідну межчелюстной гумову тягу, поки триває процес зростання. У міру корекції сагиттальной аномалії може зменшитися і різцевого перекриття за рахунок екструзії зубів. Перед визначенням конструктивного прикусу зуби повинні бути відкритідля кращого контролю величини переміщення. Краще нижню щелепу переміщати вперед не більше 3-7 мм, тобто до прямого змикання передніх зубів.

  Ступінь роз'єднання зубних рядів при усуненні супраокклюзія нижніх і верхніх інфраокклюзія передніх зубіввизначається величиною вільного межокклюзіонного простору. Зазвичай накусочной майданчик моделюється таким чином, щоб роз'єднати зубні ряди на 2-6 мм, але це суто індивідуально, залежно від величини різцевого перекриття і межокклюзіонного простору встані спокою. Жувальні м'язи при такому роз'єднанні будуть перебувати в помірному ізометричному скороченні, і все навантаження падає на зуби, що контактують з накусочной майданчиком.

  Застосовують активатор Andresen, кілька змінений таким чином(Рекомендація W.poffit), щоб накладки на верхні бокові зуби та нижні передні перешкоджали їх зміщення в напрямку оклюзійної площини, а бічні ділянки нижньої щелепи не повинні бути обмежені в своєму русі. егулятор функції R. Frдnkel (FR1) може бути ефективнимпри лікуванні глибокого прикусу з нейтральним змиканням перших постійних молярів.

  Вельми важливою обставиною при лікуванні глибокого прикусу є зміна нахилу передніх зубів, так як обов'язковою умовою, попереджає рецидив аномалії,вважається створення режуще бугоркового контакту. Ортодонтичне лікування при зубоальвеолярного формі глибокого прикусу, з стрімких становищем передніх зубів, направлено на їх вестибулярне відхилення, що змінює глибину перекриття. Однак це доцільно в тихвипадках, коли початкове (до лікування) перекриття було не більше 5 мм. При більшій величині різцевого перекриття, перш ніж виробляти їх вестибулярне відхилення, необхідно зменшити супраокклюзія цих зубів. Слід зазначити, що при різцевого перекритті більше 8мм неможливо домогтися режуще бугоркового контакту і глибини перекриття, як при ортогнатіческій прикусі.

  Ортодонтичне лікування пацієнтів з глибоким скелетним прикусом направлено на:

 • зміна форми зубних рядів та положення передніх зубів,
 • збільшення межальвеолярной висоти,
 • зміна глибини різцевого перекриття.
 • Оскільки майже у всіх пацієнтів з такою формою аномалії є круте (прямовисне) становище передніх зубів і звуження зубних рядів, то розширюючи їх,ортодонт одночасно домагається вестибулярного відхилення передніх зубів, підвищення межальвеолярной висоти і зменшення глибини різцевого перекриття ~ на 2-3 мм. Потім можна за допомогою знімних і незнімних апаратів, прішліфовиванія, додатково перебудувативертикальні взаємовідносини.

  При передчасної втрати молочних моляров і відсутності своєчасного протезування, в результаті чого відбувається мезиально зміщення перших постійних моляров, необхідно якомога більш раннє лікування. В іншомувипадку результатом такої ситуації, при відсутності раннього лікування, нерідко є видалення в подальшому премолярів.

  При перекриває глибокому прикусі, що характеризується превалюванням розмірів верхньої щелепи, інфраокклюзія верхніх зубів ісупраокклюзія однойменних нижніх, з ретракцией переднього ділянки нижньої щелепи часто зустрічається різкий нахил верхніх центральних різців орально, а латеральних вестибулярно. Останні нерідко ще й повернені навколо поздовжньої осі. Пацієнти звертаються в клініку нестільки з приводу глибокого прикусу, а більше через неправильне положення верхніх різців. Ця форма аномалії у дітей зі змінним прикусом важко піддається лікуванню, для прискорення якого З.Ф. Василевська рекомендує комбіновану методику (хірургічне +ортопедичне).

  Принципова схема курації: відшаровується вестибулярна частина міжзубних ясенних сосочків по обидва боки бічних різців, тонким фіссурним бором № 3 перетинається альвеолярний відросток в вестібулооральном напрямку на висоту ѕ довжиникоренів переміщуються зубів; необхідно стежити, щоб лінія розпила альвеолярного відростка розташовувалася на однаковій відстані від кортикальних пластинок сусідніх зубів; через 5-7 днів після хірургічного втручання і стихання післяопераційних явищ можнанакласти дугу. Після переміщення бічних різців дугу міняють на знімний апарат з похилою площиною.

  При лікуванні глибокого скелетного прикусу, не супроводжується зміною висоти нижньої третини обличчя, лікування спрямоване на виправлення форми зубних дуг,положення окремих зубів, усунення супраокклюзія нижніх передніх зубів. Проводити лікування у таких хворих необхідно без роз'єднання зубних рядів, краще за допомогою брекет систем або інш
  © При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов'язкове